Regels-rond-chemische-stoffen-niet-goed-nageleefd

 

 

De naleving van Europese regels voor chemische stoffen is nog niet op orde. Dat concluderen de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van gezamenlijk uitgevoerde controles.

Reach en de rollen van bedrijven
 
Per 1 juni 2007 is de REACH-Verordening van kracht. Deze Europese verordening regelt de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen. De uitvoering en hand having van de REACH-Verordening is in Nederland geregeld in hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer (Wm) en in het Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid. REACH onderscheidt in de toeleveringsketen van stoffen verschillende rollen van bedrijven. Bedrijven kunnen de rol van producent, importeur, gebruiker (downstream user) of distributeur hebben. Ook een gecombineerde rol is mogelijk. Een importeur kan ookde rol van distributeur hebben of een producent kan ook een gebruiker van een stof zijn. Afhankelijk van de rol(len) die een bedrijf heeft, gelden vanuit REACH verschillende verplichtingen.
 
Europese verordening CLP
 
Voor het gebruik van chemische stoffen in de EU heeft de Europese Commissie een Europese verordening opgesteld betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (Regulation on Classification Labelling and Packaging, CLP). De CLP-verordening is gepubliceerd op 31 december 2008 en
is kort daarna, op 20 januari 2009, van kracht geworden. De uitvoering en handhaving van de CLP-verordening is in Nederland eveneens geregeld in het nieuwe hoofdstuk 9 van de Wm. De CLP-Verordening richt zich op dezelfde doelgroepen en rollen in de toeleveringsketen als beschreven bij de REACH-Verordening. Omdat de REACH- en de CLP-verordening beide onderdeel zijn van het nieuwe Europese chemische stoffenbeleid en ze zo nauw met elkaar samenhangen, is ervoor gekozen om de handhaving van de CLP-Verordening qua strategie, programmering en organisatie zoveel mogelijk te laten aansluiten op de handhaving van REACH.
 
In 2013 hebben de samenwerkende inspectiediensten bij bijna 900 bedrijven inspecties uitgevoerd binnen de kaders van de Reach- en CLP-Verordening. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Douane werken ook mee aan de controles op chemische stoffen. De inspecties hebben producenten, importeurs, handelaren en professionele gebruikers van stoffen, mengsels en voorwerpen gecontroleerd. De belangrijkste verplichtingen waar de inspectiediensten op controleren zijn de registratieplicht, de informatieplicht, verboden en gebruiksbeperkingen, en het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Gezond en veilig werken

De naleving van de eisen aan het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is onder de maat. Werkgevers treffen onvoldoende maatregelen om hun medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In meer dan de helft van de gevallen is de kwaliteit van de verplichte informatiebladen (VIB) en etiketten niet op orde.  De VIB’s geven informatie over de risico’s en het gebruik van de chemische stof. Niet alle fouten in VIB’s leiden meteen tot een risico op gezondheids- of milieuschade, maar de informatie is van belang bij het inventariseren van de blootstelling aan en risico’s van gevaarlijke stoffen.

In de VIB’s worden fouten gemaakt met de indeling van stoffen en mengsels. Grenswaarden en maatregelen worden vaak niet of onvoldoende opgenomen. Ook ontbreekt in meer dan 80% van de VIB’s informatie over de juiste beschermingsmaatregelen en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Het gebrek aan kwaliteit van de VIB’s vormt voor Inspectie SZW de aanleiding om een standaardmodel te ontwikkelen voor een werkplekinstructiekaart en een checklist. Zo kunnen  bedrijven de VIB’s gemakkelijk kunnen controleren op aanwezigheid van de juiste gegevens.

SVHC-stoffen

De NVWA heeft 21 controles uitgevoerd bij importeurs van voorwerpen op de informatieplicht voor ernstige zorg-stoffen (SVHC-stoffen). Bij acht bedrijven bleek deze informatieplicht niet van toepassing te zijn. Zeven van de overige dertien bedrijven voldeden aan de informatieplicht (54%). Op deze verplichting gaat de NVWA de komende jaren meer controleren.

Registratie stoffen

Uit de inspecties blijkt dat de naleving van de registratieplicht wel goed is. De gecontroleerde stoffen waren bijna allemaal geregistreerd bij het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA) of hoefden (nog) niet geregistreerd te worden.

De ILT, NVWA en de Inspectie SZW en hun ministeries werken sinds 2007 samen om de naleving van de REACH- en CLP-regelgeving te bevorderen. Naast een groot aantal gezamenlijke inspecties organiseren zij ook workshops en geven zij informatiebladen uit om het kennisniveau bij bedrijven en importeurs te verhogen.

 

Bron: inspectie SZW

De Wilde ingenieurs groep • Velserweg 16 • 1942 LD Beverwijk • T. 0251 - 22 22 62 • F. 0251 - 22 20 11 • E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.sitemap

Go To Top